Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 

Webbyt MEELESPEA
Webbyt
Webbyt MENÜÜ
Webbyt
Webbyt DOKUMENTE ALLALAADIMISEKS
Webbyt
Webbyt KODUKORD
Webbyt
Webbyt KASULIKKE LINKE

August 2023
Tagasi  Edasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


LAPSEVANEMALE

Print Sitemap

Õppetegevus

Lasteaial on oma õppekava, mille aluseks on Koolieelsete lasteasutuste  riiklik õppekava. Lasteaia õppekava alusel koostab iga rühm oma tegevuskava, kus on määratletud õpitava materjali ulatus ja temaatika. Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest. Õppekasvatusprotsessis  käsitletakse 12 valdkonda.

Valdkond MINA JA KESKKOND

 • tervikliku maailma tunnetamine

 • sotsiaalses-,loodus- ja tehiskeskkonnas orienteerumine

 • oma MINA ja TEISTE väärtustamine

Valdkond KEEL JA KÕNE

 • kuulamine ja kõnelemine (keelekasutus-hääldamine, sõnavara, grammatika, suhtlemine, jutustamine, kuulamine lastekirjandus, õppemäng, lavastus, jutustamine,  jm)

 • vaatlemine ja uurimine (õppekäik, katsed, kirjanduse uurimine jm)

 • lugemine ja kirjutamine (lastekirjandus, värvimine, joonistamine, kirja eelharjutused jm)

 Valdkond  MATEMAATIKA

 • võrdlemine ja arvutamine (hulgad, loendamine ja arvud; suurused ja mõõtmine; geomeetrilised kujundid)

Valdkond KUNST

 • maalimine 

 • joonistamine

 • voolimine

 • meisterdamine ja kleepetöö

 • käsitöö

Valdkond MUUSIKA

 • laulmine

 • muusika kuulamine

 • muusikalis-rütmiline liikumine

 • pillimäng

Valdkond LIIKUMINE

 • põhiliikumised

 • liikumismängud

 • erinevad spordialad

 • kehalise kasvatuse alased teadmised

 • tants ja rütmika

Valdkond TERVIS

 • oma tervise väärtustamine (liikumine ja puhkus, tervislik toit, isiklik hügieen, hammaste tervis, ohutus)

 • omavahelised suhted (sotsiaalne sfäär, emotsioonid, sõprus)

 • ühiskond ja keskkond (keskkonnakaitse, ühiskondlik suhtlemine, ühiskondlikud teenused)

Valdkond VÄÄRTUSKASVATUS

 • lugupidamine enda ja teiste suhtes (kodu, vanemad, vanavanemad, sõbrad, lemmikloomad jne.)

 • tervis (tervise väärtustamine, ohutult käitumine)

 • sallivus  (salliv suhtumine erinevustesse)

 • keskkond  (keskkonnahoidliku mõtteviisi kujundamine)

 • rahvuslikud traditsioonid (enda ja teiste rahvuskultuuride ja traditsioonide austamine)

Valdkond LIIKLUSKASVATUS

 • ohutu liiklemine tänaval (eakohased teadmised liiklusmärkidest-ja reeglitest)

 • oskus tänaval riskivabalt käituda (käitumine tänaval, teistega liiklejatega arvestamine jms.)

 • liiklusohtlike olukordade vältimine (helkuri, helkurvesti, rattasõidu kiiver jms.)

Valdkond KESKKONNAKASVATUS

Eluviisiõpetus, kus laps:
 • õpib tundma looduse seaduspärasusi, nende omavahelisi seoseid ja ümbritseva keskkonna terviklikkus

 • näeb ümbritsevat loodust ja keskkonda läbi vaatluste, uurimist, katsetamiste ja töötegevuse

 • tutvub rahvakalendriga läbi mängu, looduse- ja keskkonnakasvatuse

 • tutvub taaskasutuse ja jäätmekäitluse valdkonnaga

Valdkond  ETTEVÕTLIK ÕPE 
 
Kus laps õpib:
 • loovalt mõtlema – on avatud, uudishimulik ja oma vigadest õppiv;
   
 • julgesti algatama – julgeb otsustada  ja katsetada;
   
 • arukalt tegutsema –  on sihikindel oma tegevuste lõpule viimisel ning mõistab oma tegude tagajärgi;
   
 • vastutama ja hoolima -  arvestab kaaslastega ja tegutseb vastutustundlikult.

 Valdkond EESTI KEEL KUI TEINE KEEL

 • kuulamine (tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ja lihtsamatest väljenditest)

 • kõnelemine (kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtluses, soovib ja julgeb suhelda nii eakaaslaste kui täiskasvanutega)

 • eesti kultuuri tutvustamihne (tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu)

Mäng

Eelkoolieas on laste põhitegevuseks mäng. Laps omandab ja kinnistab mängu käigus uut informatsiooni, oskusi, peegeldab neis tundeid ja soove, õpib suhtlema eakaaslastega, omandab sotsiaalseid kogemusi ja käitumisreegleid. Mäng on lapsele kõige loomulikum ja eakohasem õppimise viis, mille kaudu kujuneb lapse valmidus õppida, sest mängukogemus ongi esimene õpikogemus.

Lapse tervis

Teie lapse tervise eest hoolitseb kogu meie lasteaia kollektiiv. Lasteaia tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, annab teada keda oleks vaja suunata perearsti juurde. Tervishoiutöötaja kaalub ja mõõdab lapsi kaks korda aastas. Oma lapse kaalu ja pikkuse saate teada rühmaõpetajalt või koridori infostendilt Lasteaia logopeed selgitab välja laste erivajadused kõneravi osas ja tegeleb abivajavate lastega.

Tapa Lasteaed Pisipõnn Nooruse 11, 45106 Tapa, Lääne-Virumaa Telefon: 322 0063 Faks: 322 0055 E-post: lasteaed@pisiponn.ee
Web2