Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 

Webbyt MEELESPEA
Webbyt
Webbyt MENÜÜ
Webbyt
Webbyt DOKUMENTE ALLALAADIMISEKS
Webbyt
Webbyt KODUKORD
Webbyt
Webbyt KASULIKKE LINKE

Juuli 2024
Tagasi  Edasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


KODUKORD

Print Sitemap
1. Üldsätted
1.1. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.2. Kodukord ei sätesta neid asjaolusid, mis on ära kirjeldatud muudes õigus- ja haldusaktides.
1.3. Isiku suhtes, kes ei käitu kodukorra kohaselt, rakendatakse põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid meetmeid kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.
1.4. Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda lasteasutuse veebilehel ja lasteaia välisukse juures oleval infostendil.
 
2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
2.1. Tapa linna lasteaiad avatakse kell 7.00. Vahakulmu rühmad kell 7.30. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust, hiljemalt 9.00 ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava, hiljemalt 18.50, Tapa linna lasteaed suletakse kell 19.00. Vahakulmu rühmades vastavalt lahtiolekuajale hiljemalt 17.50 ja 18.00.
2.2. Lapsevanem või tema seaduslik esindaja annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. 
2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.
2.4. Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele, kui puudub lapsevanema poolne vastav avaldus, või selleks volitamata isikutele.
2.5. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonidel ( 32 200 63, 58190330, 58190331).
2.6. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat (ühe tunni) peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.7. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või ei tule mingil muul põhjusel lasteaeda.
2.8..Selleks, et arvepidamine oleks täpne,  peab lapsevanem teavitama lapse lasteaias käimisest ja puudumisest alljärgnevalt:
Päev enne lapse lasteaeda saabumist teavitab lapsevanem sellest oma rühma õpetajat hiljemalt kella 8.30-ks. Siis võetakse laps järgmisest päevast toidupäevale. 
Näide: Päev enne puhkuse lõppu või peale haigusest paranemist teavitab lapsevanem, et järgmisel päeval tuleb laps lasteaeda.
Lapse haigestumise korral palume teavitada sellest rühma õpetajat esimesel võimalusel aga kindlasti haigestumise päeva  hommiku kella 8.30-ks, siis jõutakse laps veel sama päeva toitlustusest maha võtta.
Hilisema teavitamise korral läheb toidupäev kirja ja laps võetakse toidupäevalt maha alates teavitamisele järgnevast  päevast.
Näide: Teatasin täna kell 10.00. Toidupäev läheb kirja, toidupäevalt võetakse maha järgmisest päevast, ehk homsest.
2.9. Teavitamise viisideks on vestlus õpetajaga last lasteaeda tuues või sealt ära viies. Telefoni teel teavitamine, ja/või SMS sõnumi  saatmine ja rühma elektroonilise keskkonna grupis teate esitamine 
Igas rühmas on olemas toidutabel, kuhu rühma õpetaja fikseerib lapsevanema teavituse põhjal kirjalikult, millal laps sööb või ei söö.
 
3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.
3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna. 
3.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Rühmaõpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha jne).
3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise-või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit. 
3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
3.7. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi. 
3.8. Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teavitab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid. 
3.9. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
3.10. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi. 
3.11. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).
3.12. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu. 
3.13. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
3.14. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
3.15. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. Soovitame riided ja jalanõud markeerida lapse nimega.
3.16. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues.
 
4. Turvalisuse tagamine
4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi-ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
4.2. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
4.3. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredelid, spordi-ja mänguväljaku ning võimlemisvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
4.4. Lasteaeda võib kaasa tuua isiklikke mänguasju, arvestades sellega, et õpetaja ei vastuta nende kadumise või katkimineku eest. Oma mänguasjade kaasa võtmisel kehtib põhimõte. „Ma ei ole kade ja luban ka teistel oma mänguasjadega mängida“.
4.5. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju. 
4.6. Lasteaias jalgrattaga sõitmisel on kohustuslik kanda kiivrit ja kaitsmeid.
4.7. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
4.8. Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
4.9. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
4.10. Lastele on seatud hoonest ja territooriumilt väljaliikumise piirangud:
4.10.1. laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos vanemaga või tema seadusliku esindajaga.
4.10.2. laps võib hoonest või territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal.
4.11. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
4.12. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
4.13. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.
4.14. Hoonest ja territooriumilt vanemate ja töötajate sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.
4.15. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
4.16. Päeva lõpus nii rühmast kui õuest lahkudes jäetakse õpetajaga hüvasti. Ärge lahkuge lasteaiast sellest teavitamata!
4.17. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile ( vt plaani).
4.17.1. Vaimse turvalisuse ohust teavitatakse direktorit, kelle pädevuses on juhtumi lahendamise või selle juhtumi edasiandmine väljaspool lasteasutust olevatele isikutele või asutustele. Füüsilise turvalisuse ohust teavitatakse majandusjuhatajat, kelle tööülesannete hulka kuulub viivitamatult meetmete tarvidusele võtmine, mis tagaks füüsilise turvalisuse.
4.18. Lapse, vanema või lasteasutuse töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset ja füüsilist turvalisust, on oluline hinnata selle võimalikke põhjuseid ja olukorra tõsidust ning piisavalt tõsise juhtumi korral pöörduda politsei poole.
4.19. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
4.20. Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaiamaksu. Õigeaegse mittetasumise ning selle põhjustest mitteteavitamise korral kaotab laps õiguse kohale lasteaias järgmise kuu esimesest päevast.
4.21. Lasteaeda lõpetavad lapsed (kooliminejad, lahkujad) kirjutavad direktorile avalduse, kuhu on fikseeritud lasteaias käimise viimane päev.
4.22. Kontaktandmete muutumisel teavitada sellest rühma õpetajaid.
 
Tapa Lasteaed Pisipõnn Nooruse 11, 45106 Tapa, Lääne-Virumaa Telefon: 322 0063 Faks: 322 0055 E-post: lasteaed@pisiponn.ee
Web2