Õpetaja õpib ja õpetab

Sõnumed 4/366, 16. aprill 2010

Enesetäiendamine ja elukestev õpe on sõnad, mis iseloomustavad hästi õpetajaametit, täpsemalt öeldes kuuluvad selle ameti juurde. Õpetajate täiendõppevajadused tulenevad muudatustest haridussüsteemis, haridusasutuse sisemisest edasiarendamise vajadusest ja ka iga õpetaja personaalsest enesearendamise vajadusest.
1. septembril 2009 hakkas eelkooliealiste laste õppeprotsessi juhtimises kehtima uus riiklik õppekava, milles pööratakse varasemaga võrreldes enamat tähelepanu keskkonnakasvatusõppe olulisusele ja eriliigiliste mänguliste võtete kasutamisele laste arendusprotsessis. Nende valdkondade oskuslikuks, lapsest lähtuvaks, huvitavaks ja erinevaid võimalusi pakkuvaks rakendamiseks õpetajate poolt nende igapäevases töös lastega, otsustaski alusharidusjuhtide ühendus korraldada tänavu Lääne-Virumaal konverentsi, kus eelpool nimetatud valdkondade parimad kogemused leiaksid avamist ning arutlemist Virumaa õpetajaskonna ees.
Päev kujunes sisukaks ja oli eelnevate maakonnas toimunud konverentsidega võrreldes viidud uuele tasandile. Peaesinejate kõrval, kelleks olid tänavu Tallinna loomaia direktor Mati Kaal ja siseminister Marko Pomerants, astusid üles ka maakonna ainesektsioonide esindajad.
Peaettekannetes puudutati keskkonnakasvatust üldise kultuuri osana ja lastekirjanduse kasutamise erinevaid võimalusi keskkonnakasvatuse käsitlemisel eelkooliealiste lastega. Mõlemas ettekandes oli rõhuasetus sellel, kuidas kasvatada mõtlevat inimest. Ainesektsioonide esindajate praktilised ettekanded, niiöelda mõtted õpetajalt õpetajale, mille vastu õpetajaskond alati eriti suurt huvi tunneb, sisaldasid mõtteid ja praktiliste tegevuste näiteid muusika-, tervise-, kunstikasvatuse, emakeele ja matemaatika lõimisest laste igapäevaellu. Kogu konverentsi materjal anti igale osalejale ka CD-plaadiga edaspidiseks kasutamiseks kaasa.
Juhtide ainesektsiooni nimel tänas käesoleva artikli autor ja alushariduse juhtide praegune eestvedaja päeva lõpus kõiki neid, kes neliteist aastat tagasi meie maakonnas alushariduse konverentsi korraldamise idee loojaks olid. Samuti kõiki neid, kes pikki aastaid seda üritust korraldanud, selle taset kõrgel hoidnud ning edasi arendanud on. Viimased tänusõnad olid seekord mõeldud Väike- Maarja lasteaiaperele, kes sellel aastal ürituse õnnestumise eest vastutasid.
Oli sisukas ja meeldiv kohtumine maakonna pedagoogidega. Taaskohtumiseni ja õppimiseni uuel õppeaastal!

Tea Välk