Koostööprojekt õppevahendile "Liiklusvanker"

 

Lääne-Virumaal  osalevad liiklusvankri koostööprojektis 2013 aastal :
 
1. Kulina Lasteaed - Vinni-Pajusti Gümnaasium
2. Tapa linna Lasteaed Pisipõnn – Tapa Gümnaasium
3. Jäneda Kooli Lasteaed - Jäneda Kool
 
Eelkooliealine laps õpib mängides. Mängu kaudu suudab laps omandada vajalikud teadmised ning harjutab oma praktilisi oskusi, mida hiljem reaalsesse keskkonda ehk „ellu“ üle kanda. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava näeb ette lasteaedades liiklusteema käsitlemist ning koolieeliku arengu mõõtmisel ühe osana ka lapse pädevusi liikluses toime tuleku osas. Kooli minnes muutuvad väga oluliseks lapse teadmised, iseseisvus ning oskus tulla toime tänapäeva tihedas liikluskeerises.
Lasteaiaõpetaja üheks peamiseks rolliks on luua mitmekesine, huvitav ja mänguline keskkond, kus laps saab mängides õppida. Käesolev õppevahend on loodud lasteaiaõpetajale üheks võimalikuks abivahendiks liiklusteema lasteni viimisel. Antud õppevahend toetab riiklikus õppekavas ühe pädevusena väljatoodud jalakäijana ohutult liiklemise ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõitmise oskuste kujundamist: õppevahendit kasutades saab lastele tutvustada mõningaid neile olulisi liiklusmärke, luua läbimängimiseks erinevaid liiklussituatsioone ning kujundada lasteaia õuealal näiteks väike ajutine liikluslinnak, kus lapsed saavad harjutada liikluses toime tulemist, sh õigeid käitumisharjumusi tänaval, foortulede tähendusi ning tee ületamist nii foori kui ülekäiguraja abil jne. Lisaks saab õppevahendi erinevate elementide abil luua võimalusi lastele tõuke- või jalgrattal praktiliste sõiduoskuste harjutamiseks.
 
Projekti koostööpartnerid:
Maanteeameti ida regioon, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa lasteaiad ja  üldhariduskoolid, puidufirmad
 
Projekti peaeesmärk:
- Rikastada uue õppevahendi näol võimalusi liikluskasvatuse teemade käsitlemiseks lasteaias. Aidata kaasa õppevahendi abil lapse erinevate oskuste kujunemisele: nii jalakäijana kui jalgratturina.
- Toetada lasteaedade õpetajaid süsteemse liiklusõppe organiseerimisel, kavandamisel ning läbiviimisel. Aidata kaasa kooli ja lasteaia koostööle liikluskasvatuse (lapse turvalisus, liikluses toimetulek, ohud kooliteel jne) teema raames.
- Pakkuda koostöö võtmes üldhariduskoolidele võimalust mitmekesistada tööõpetuse aine läbiviimist riikliku õppekava raames.
- Koostada abistav juhend üldhariduskooli tööõpetuse õpetajale Liiklusvankri õppevahendi meisterdamiseks kooli õpilaste poolt.